Algemene voorwaarden voor lidmaatschap KFC Meise

Artikel 1. Definities en Toepasselijkheid

 Club: KFC Meise
Voetbalseizoen: periode van 1 juli van enig jaar tot 1 juli van het daaropvolgende jaar.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van KFC Meise. Door het lidmaatschap aan te vragen, heeft de aanvrager zich akkoord verklaard met de algemene voorwaarden.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Het lidmaatschap van KFC Meise is persoonsgebonden en kan daarom niet worden overgedragen aan een derde. Alleen een natuurlijk persoon kan lid worden van KFC Meise.
2.2 Per persoon kan er maar één lidmaatschap worden aangevraagd.
2.3 De Club behoudt zich het recht voor een aanvraag van een lidmaatschap om welke reden dan ook te weigeren.

Artikel 3. Lidmaatschap

3.1 Voor de aanvraag van een lidmaatschap dienen naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres van het lid evenals de gegevens van de betaler (persoonsgegevens en bankrekeningnummer) aan de club bekend te worden gemaakt. Deze gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand van de club waarbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht wordt genomen.
3.2 De aanvraag van het lidmaatschap dient te zijn ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van het lid.
3.3 Voor het lidmaatschap geldt een minimum leeftijd van vier jaar.
3.4 Aanmelden voor een lidmaatschap kan op ieder gewenst moment. Een lidmaatschap is geldig voor de duur van één voetbalseizoen en wordt verlengd met één voetbalseizoen indien niet tijdig en correct wordt opgezegd.

Artikel 4. Betaling

4.1 De contributie dient voorafgaand aan het seizoen in zijn geheel te worden voldaan.
Deze termijn vervalt op 30 Juni van elk speelseizoen, per deze datum dient te zijn ontvangen het totale contributie bedrag.
KFC Meise
CORRESPONDENTIE-ADRES: Sint-Annastraat 29, 1860 Meise
BANK: BELFIUS BE45 7775 9869 5089 – BTW NUMMER: BE0449.138.308
4.2 Indien bij de aanvang van het nieuwe voetbalseizoen de betaling van het seizoen daaraan voorafgaand nog niet is voldaan, behoudt KFC Meise zich het recht voor het lidmaatschap te beëindigen.

Artikel 5. Opzegging

5.1 Het lid kan de Club schriftelijk verzoeken tot opzegging van het lidmaatschap zodat deze eindigt aan het einde van het voetbalseizoen.
5.2 De opzegging dient voor 1 Juni van het lopende seizoen door de Club te zijn ontvangen.
5.3 Indien een derde verantwoordelijk is voor het lidmaatschap is diegene tevens verantwoordelijk voor tijdige opzegging.
5.4 Bij opzegging gedurende het speelseizoen blijft de verplichting tot betaling over het lopend seizoen bestaan en zal geen restitutie worden verleend

Artikel 6. Wijziging van de voorwaarden

6.1 De Club behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde regels worden onmiddellijk na wijziging van kracht. De actuele voorwaarden zijn te vinden op: www.kfcmeise.be of kunnen op verzoek aan de ouders/verzorger van het lid worden toegezonden

Artikel 7. Boetebeleid 

Door de KBVB aan individuele leden of teams opgelegde boetes worden door de KBVB in rekening gebracht bij KFC Meise
KFC Meise  belast de individuele KBVB-boetes door aan de betreffende individuele leden.
KFC Meise zal bij teamboetes de leiding van het team hiervan op de hoogte brengen, deze dient vervolgens zorg te dragen dat dit bekend wordt gemaakt bij het gehele team.
Leden en teams zijn verplicht binnen 2 (twee) weken, nadat zij door de penningmeester op de hoogte zijn gebracht van de te betalen boete, te voldoen. Indien nalatig hierin zal de speler / het team worden uitgesloten van de eerstvolgende bindende wedstrijd

Wij zijn FC Maazz

KFC MEISE (stamnummer: 1943, bloknummer: 2335)
  De Nekker, Sint-Annastraat 29 te 1860 Meise
Kantine: 02 269 70 15

Cookie & Privacy Policy

Volg ons