Intern reglement

ALGEMEEN

1. Wij vragen aan iedereen om DISCIPLINE en FAIRPLAY na te streven en RESPECT te hebben voor trainers, medespelers, tegenspelers, scheidsrechters, supporters en bestuursleden, maar ook voor alle mensen die in of voor eender welke voetbalclub hun handen uit de mouwen steken en voor alle ter beschikking gestelde materiaal en accommodaties.

2. Bij KFC Meise is de voertaal het NEDERLANDS. Wij nodigen alle anderstaligen uit om zich het Nederlands eigen te maken.

3. Er mag NOOIT geparkeerd worden voor de poort aan de hoofdingang. Er mag GEEN ENKEL voertuig binnen het complex DE NEKKER geparkeerd worden, uitgezonderd het voertuig van de persoon die de kantine openhoudt, van gehandicapten, van leveranciers of van helpers of werkers.

4. Alle afval wordt in de daartoe voorziene vuilnisbakken of afvalcontainers gedeponeerd. Glazen en flessen die buiten de kantine worden meegenomen worden achteraf weer in de kantine gebracht. (In principe worden er geen glazen uit de kantine meegenomen)

5. De kantine wordt NIET betreden met voetbalschoenen. Voetballen worden niet in de kantine gebracht tenzij in een tas of net.

6. Na de wedstrijd plaatst iedereen zijn sporttas in het voorziene rek in de kantine. Spelers komen na de wedstrijd altijd samen in de kantine.

7. Voetbalschoenen worden na training of wedstrijd BUITEN afgewassen, niet in de douche. Daarvoor zijn buiten borstels en water voorzien.

8. Gelet op de wettelijke bepalingen geldt er een ROOKVERBOD in de kantine van KFC MEISE, evenals in het vestiairecomplex (kleedkamers + toiletten + materiaalhok) en binnen de omheining van de voetbalterreinen (voetbalvelden + dug-outs + neutrale zones).

9. Veiligheid eerst ! Bij gebruik voor training of wedstrijd dienen de grote verplaatsbare doelen steeds verankerd te worden. Op het einde van iedere training of wedstrijd worden deze doelen en alle andere trainingsattributen van de velden verwijderd en veilig en ordelijk weggeplaatst.

10. De verlichting van de terreinen B en C wordt bij het einde van de laatste training gedoofd.

11. Het materiaalhok mag enkel door bestuursleden, coördinators, trainers en ploegafgevaardigden (PA) betreden worden. Spelers of buitenstaanders worden hier niet toegelaten.

12. De trainer of ploegafgevaardigde die als eerste het vestiairecomplex betreedt, maakt de twee toegangsdeuren en de deur van het materiaalhok los. Hij die als laatste het vestiairecomplex verlaat,
zorgt ervoor dat de 2 toegangsdeuren en het materiaalhok afgesloten en de lichten gedoofd zijn.

13. Bestuursleden, coördinators, trainers en ploegafgevaardigden hebben een VOORBEELDFUNCTIE.
Zij respecteren het intern reglement en zien er op toe dat het wordt nageleefd.

14. Indien de reglementen niet worden nageleefd zal – na eventueel beraad binnen het bestuur – op gepaste wijze gereageerd worden.

15. Om hygiënische redenen wordt aan spelers en trainers aangeraden om badslippers te dragen bij het douchen.

16. Met opmerkingen, vragen of suggesties omtrent de jeugdwerking bent U steeds welkom bij de jeugdcoördinatoren of TVJO Thomas Waterschoots.

17.  Voor inschrijvingen of vragen daaromtrent kan u zich wenden tot Luc De Hertogh en Nicolas Jacobs.

18. Met andere opmerkingen, vragen of suggesties wendt U zich tot het bestuur van de club

PLOEGAFGEVAARDIGDEN (PA)

1. De ploegafgevaardigde (PA) houdt de spelerslijsten bij. Hij meldt elke wijziging in de persoonlijke gegevens van spelers asap aan de GC en de JC.

2. De PA wordt aangezocht door de trainer. Hij staat de trainer administratief bij daar waar nodig. Hij verwittigt tijdig de trainer wanneer hij niet aanwezig kan zijn en zorgt zelf voor een vervanger.

3. De PA vult ter gelegenheid van een wedstrijd het digitale scheidsrechtersblad in via E-KickOff (indien digitaal niet mogelijk altijd papieren wedstrijdblad invullen, verplichting door de K.B.V.B.). Hij zorgt ook op de dag van de thuiswedstrijd dat de PA of trainer van de tegenstander dit ook doet. Bij wedstrijden met een gelegenheidsref (U6 tem U13) moet de thuisploeg ook een ref aanduiden en na de wedstrijd zijn deel afwerken, bevestigen en doorsturen. Het papieren scheidsrechtersblad deponeer je in het bakje van de wedstrijdbladen. Heb je moeilijkheden bij het invullen van je wedstrijdblad neem contact op met onze gerechtigde correspondent zijnde: Luc De Hertogh, Hollestraat 19, 1860 Meise, 0475 235 605, luc.de.hertogh1@telenet.be

4. De PA is het aanspreekpunt van het bestuur omtrent administratie, algemene info en clubnieuws (activiteiten). Hij zal alle nuttige informatie (activiteiten e.a.) doorgeven aan spelers en ouders.

5. De PA is tijdig aanwezig op de bijeenkomst van zijn ploeg voor een wedstrijd.

6. De PA ontvangt de scheidsrechter en de tegenstander en begeleidt hem/hen naar de kleedkamer. Hij biedt de scheidsrechter een drankje aan bij aankomst en tijdens de rust. Na het vertrek van de scheidsrechter zorgt de PA er voor dat de kleedkamer van de scheidsrechter, eigen ploeg en tegenstander netjes achterblijft en brengt hij lege glazen, tassen of flessen weer naar de kantine. Een propere kleedkamer is ook leuk voor diegene die na je komt! Hou het netjes! Respect!

7. Voor de wedstrijd dient de PA in het bezit te zijn van de spelerspasjes of identiteitskaarten van de spelers, dit geldt voor alle categorieën van klein tot groot!

8. De PA is solidair met de trainer. Hij onthoudt zich van kritiek of suggesties naar ploegopstelling toe.

9. De PA relativeert het winnen en verliezen bij spelers en ouders.

10. De PA houdt voor en na de wedstrijd discreet toezicht in de kleedkamers.

11. Na de wedstrijd zorgt hij voor de drankbonnetjes voor de spelers (1 per speler, 1 voor PA en 1 voor trainer). Hij vraagt hiervoor een betalingsbewijs waarmee hij de onkosten bij de kantineverantwoordelijke kan recupereren.

12. Bij uitwedstrijden streeft de PA ernaar dat de spelers ten laatste 1 uur na de wedstrijd huiswaarts keren, hierbij rekening houdend met de familiale omstandigheden.

13. De PA verleent naar best vermogen zijn medewerking aan de activiteiten die binnen of door de club georganiseerd worden. Bij een eventuele kaartenverkoop zorgen hij en de trainer voor een tijdige afrekening. De PA of de trainer bezorgen het geld – vergezeld van een ingevulde lijst – aan de verantwoordelijke voor feestelijkheden.

14. Elke PA zal als effectief lid ingeschreven worden bij de KBVB, dit voor de verzekering.

15. Elke PA verdedigt naar spelers, ouders en publiek de politiek van de JC’s en het bestuur van KFC MEISE. Eventuele kritiek kan hij uiten bij de JC’s die deze kritiek (indien nodig) op hun beurt zullen aankaarten bij het bestuur. Het bestuur zal de geuite kritiek bespreken en uitkomst meedelen aan de JC’s.

SPELERS

1. KFC Meise verwacht van haar spelers dat zij discipline, respect en fairplay hoog in het vaandel dragen.

2. Bij KFC Meise is de voertaal uitsluitend Nederlands. Wij nodigen alle anderstaligen uit om zich het Nederlands eigen te maken.

3. Wie lid wil worden van KFC Meise betaald daartoe lidgeld. Een speler zal pas kunnen deelnemen aan wedstrijden ná betaling van zijn lidgeld en zijn bijdrage voor het kledingpakket.

4. Alle spelers van KFC Meise aanvaarden de opmerkingen en instructies van hun trainer en respecteren zijn beslissingen. Zij volgen de richtlijnen van de club op die en via het intern reglement dan wel door de ploegafgevaardigde, de JC of een bestuurslid toevertrouwd worden.

5. Wanneer hij niet aanwezig kan zijn op een training, een wedstrijd of een activiteit van zijn ploeg of van de club, zal de speler zijn trainer vóóraf verwittigen.
Niet verwittigen = niet deelnemen aan de eerstvolgende wedstrijd.
Uitzonderingen hierop zijn mogelijk pas na overleg tussen trainer en JC’s.

6. De spelers zijn ten laatste 10’ voor het begin van de training aanwezig in de kleedkamer. Voor een wedstrijd zijn de spelers ten minste 10’ voor het afgesproken uur ter plaatse. Zij nemen deel aan de training in sportieve kledij.

7. KFC Meise streeft naar eenheid, herkenbaarheid en uniformiteit. Daarom zullen de spelers net zoals hun trainer en hun ploegafgevaardigde ter gelegenheid van wedstrijden de via de club aangekochte sportkledij dragen. De dresscode wordt afgesproken met de trainer.

8. De spelers beginnen trainingen en wedstrijden met propere/gekuiste schoenen.

9. Om hygiënische redenen wordt aangeraden om badslippers te dragen bij het douchen.

10. De spelers dragen op positieve wijze hun steentje bij tot de sfeer in hun ploeg en in de club, zowel op als naast het veld.

11. Tijdens trainingen en wedstrijden aanvaarden de spelers enkel de opmerkingen en instructies van hun trainer en volgen deze op.

12. Ter gelegenheid van wedstrijden is de scheidsrechter ontegensprekelijk de baas op het veld.  Hoewel ze soms voor discussie vatbaar zijn, worden zijn beslissingen gerespecteerd.  (’The referee is always right, even when he’s wrong’ )

13. Wanneer een reactie van een speler op een scheidsrechterlijke beslissing een kaart tot gevolg heeft en bijgevolg ook een financiële boete voor de club, kan de club deze boete verhalen op de speler. Desgevallend kan door de club een bijkomende maatregel genomen worden (bv. aangewezen worden als scheidsrechter bij een/meerdere wedstrijdjes van benjamins, duiveltjes, dames).

14. Elk wangedrag van een speler zal door de trainer zonder verwijl aan de JC gemeld worden.
Wangedrag = elk abnormaal gedrag ten aanzien van trainer, afgevaardigde, bestuur, medespeler, scheidsrechter, tegenspeler, supporters, materiaal of accommodaties.
De JC’s en de trainer – eventueel in samenspraak met een bestuurslid – zullen samen een gepaste maatregel uitwerken. Deze maatregel zal door de JC en de trainer aan de betrokken speler ter kennis gebracht worden. 

15. De speler die ter gelegenheid van een wedstrijd zijn identiteitskaart niet bij zich heeft, (voor 1ste jaars miniemen het spelerspasje) zal niet op het scheidsrechtersblad vermeld worden en dus ook niet deelnemen aan de wedstrijd. Een jeugdspeler speelt minstens de helft van de speelminuten van een wedstrijd behoudens een blessure natuurlijk.

OUDERS

Hoe goed bedoeld ook, sportieve richtlijnen toeroepen of schreeuwen naar spelers brengt hen enkel in verwarring. Mogen we dan ook met nadruk vragen om dit aan de sportieve begeleiding over te laten en uw kinderen enkel aan te moedigen. Ook ouders kunnen bijdragen aan een leuke en sportieve sfeer in de onze club. Hieronder volgen enkele tips, probeer je hieraan te houden.

20 tips voor sportieve ouders

1. Moedig uw kinderen aan en geef voorrang aan hun sport.

2. Geef het goede voorbeeld : doe zelf aan sport. 

3. Dwing ze nooit om uw ambities waar te maken.

4. Zorg voor positieve ervaringen. Ondersteun ze met aanmoedigingen.

5. Help uw kinderen vertrouwen te krijgen.

6. Laat ze sport doen op hun eigen niveau. Help ze om realistische doelen te stellen.

7. Benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk. Maak uw kinderen duidelijk dat sport meer is dan:
‘winnen of verliezen’. Er is ook nog gezondheid, vriendschap, samenhorigheid, uithouding, durf, enz.

8. Leer ze dat groepsinzet en inspanning even belangrijk zijn als een overwinning.

9. Applaudisseer voor goed spel zowel van uw kinderen als die van de tegenstander.

10. Wees vriendelijk tegenover alle andere ouders / begeleiders.

11. Blijf positief, ook na verlies. Kleineer of schreeuw nooit.

12. Trek de scheidsrechter in het openbaar nooit in twijfel.

13. Laat uw waardering voor de trainer blijken.

14. Laat uw kinderen stilaan zelf prestatienormen bepalen.

15. Breng evenwicht tussen de sporteisen en de behoeften van het gezin en de school.

16. Help uw kinderen een gezonde, evenwichtige levenswijze te ontwikkelen.

17. Ook hier geeft u zelf het goede voorbeeld.

18. Sportieve mislukkingen zijn nooit persoonlijke mislukkingen.

19. Ouders en supporters mogen natuurlijk aanmoedigen, maar bemoeien zich niet met het spel.

20. Roken is ongezond; beperk het daarom, zeker binnen het sportcomplex van onze club.

Wij zijn FC Maazz

KFC MEISE (stamnummer: 1943, bloknummer: 2335)
  De Nekker, Sint-Annastraat 29 te 1860 Meise
Kantine: 02 269 70 15

Privacy Policy

Volg ons